شرایط ارسال

قانون 1

هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد و در زمان تحویل بار از شما دریافت میشود و شما هیچ هزینه ای برای ارسال به ما پرداخت نمیکنید

قانون 2

آدرس شماره تماس و فامیلی شریفتان را به درستی وارد نمایید تا در ارسال و تحویل بار به شما مشکلی پیش نیاد

قانون 3

در زمان تحویل بار از سالم بودن بسته بندی تحویلی اطمینان حاصل نمایید سپس بسته سالم را دریافت نمایید